TOP

中秋节诗词选-关于中秋节的诗-节日诗词
投稿】 【报错】 浏览:76次 【分享到】:

                    《中秋》            (唐)李朴

                  皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声;

                  平分秋色一轮满,长伴云衢千里明;

                  狡兔空从弦外落,妖蟆休向眼前生;

                  灵槎拟约同携手,更待银河彻底清。


               《八月十五夜玩月》       (唐)刘禹锡

                    天将今夜月,一遍洗寰瀛。

                    暑退九霄净,秋澄万景清。

                    星辰让光彩,风露发晶英。

                    能变人间世,攸然是玉京。


               《水调歌头》          (宋)苏东坡

                    丙辰中秋,欢饮达旦。大醉,作此篇,兼怀子由。

                          明月几时有?把酒问青天。

                    不知天上宫阙,今夕是何年?

                    我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

                    高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间?

                     转朱阁,低绮户,照无眠。

                    不应有恨,何事长向别时圆?

                    人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

                    但愿人长久,千里共婵娟。


                  中秋月             (宋)苏轼

                    暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘,

                    此生此夜不长好,明月明年何处看。


                  《太常引》               (宋)辛弃疾

                    一轮秋影转金波,飞镜又重磨。

                    把酒问姮娥:被白发欺人奈何!

                    乘风好去,长空万里,

                    直下看山河。斫去桂婆娑。人道是清光更多。


                  台湾民谣:            《中秋旅思》

                     孤影看分雁,千金念弊貂;故乡秋忆月,异国夜惊潮。

                    手未攀丹桂,以犹卷缘蕉;登楼悲作赋,西望海天遥。


                  《月夜思乡》

                    星稀月冷逸银河,万籁无声自啸歌;

                    何处关山家万里,夜来枨触客愁多。


                  《煎熬》

                    夜深沉,明月高挂天正中,寂无声;睡眼朦胧,

                    恍若梦中;生卧徘徊以不宁,故国家园萦脑中;

                    苦煎熬,归去成空,如焚王衷。

相关内容推荐内容
上一篇重阳诗篇-描写重阳节的诗作 下一篇元宵节诗词选

文化网热门内容推荐

推荐的文化专题

最新文章

王禹偁简介及作品、成就、评说
王禹偁简介王禹偁(954-1001)字元之,巨野(今属山东)人。晚贬知..

 种植砂仁-基诺族影像
   种植砂仁中国少数民族;基诺族种植砂仁基诺族影像
 学校进山寨-基诺族影
   学校进山寨中国少数民族;基诺族学校进山寨基诺族影像
 喜庆特懋克节-基诺族
   喜庆特懋克节中国少数民族;基诺族喜庆特懋克节基诺族影像
 贺新房仪式与传统民
   贺新房仪式中国少数民族;基诺族贺新房仪式基诺族影像
 祭鼓供品-基诺族影像
   祭鼓供品中国少数民族;基诺族祭鼓供品基诺族影像